Condicions generals

 

 

Condicions Generals de compra

Les presents Condicions Generals de contractació (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre New Espresso, S.L. i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que New Espresso, S.L. posa a la seva disposició en el seu website www.cafesnovell.com/eshop.

La contractació a través dels llocs web de New Espresso, S.L. suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per la navegació de l’usuari per les pàgines propietat de New Espresso, S.L. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

New Espresso, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, New Espresso, S.L. es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

New Espresso, S.L. informa que el procediment de compra a través de les seves pàgines web ve detallat en l’apartat denominat com comprar.

Així mateix, New Espresso, S.L. informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús prement sobre l’apartat condicions d’ús.

Per la contractació amb New Espresso, S.L. a través dels seus llocs web l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i generals de contractació. De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web de New Espresso, S.L. i la contractació per mitjà dels mateixos. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

FUNCIONAMENT DE LA COMPRAVENDA

ÀMBIT D’APLICACIÓ
ADHESIÓ A LES CONDICIONS DE VENDA
PREUS, OFERTES I PRESSUPOSTOS
SISTEMA DE VENDA, ORDRE DE COMPRA I CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA
FORMES DE PAGAMENT
RESERVA DE DOMINI
LLIURAMENT DE PRODUCTES
DRET DE DESISTIMENT
GARANTIES
SERVEIS
RESPONSABILITAT
FORÇA MAJOR
RESOLUCIÓ
OBLIGACIONS DEL CLIENT
PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS
COMUNICACIONS
SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT
LLOC D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
JURISDICCIÓ
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquestes condicions de contractació (en endavant les “Condicions de Venda”) regulen la compravenda on-line dels productes o serveis oferts per New Espresso, S.L. amb domicili social en Pol. Ind. Estació de Mercaderies – C / Font de l’Avellaner, s / n 08720 Vilafranca del Penedès (BCN) a través del web www.cafesnovell.com/eshop i posats a la venda a través de els mitjans tècnics allà incorporats a l’efecte i completen en el que no s’oposin a ells els pactes establerts en la corresponent ordre de compra electrònica (d’ara endavant la “ordre de compra”).

Aquest acord no és d’aplicació a les compres de Productes o Serveis a través d’un revenedor o distribuïdor ni és un acord de revenda o de distribució.

ADHESIÓ A LES CONDICIONS DE VENDA
L’emplenament i enviament de la corresponent Ordre de Compra expressa per la seva banda l’adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les presents Condicions de Venda tal com s’indica en la pròpia Ordre de Compra.

PREUS, OFERTES I PRESSUPOSTOS
Els productes oferts a la web www.cafesnovell.com/eshop i els preus d’aquests, estaran disponibles per la seva compra mentre es trobi en el catàleg de productes visualitzats per mitjà de la pàgina web.

Els pressupostos o ofertes econòmiques només són vàlids per escrit i durant el termini que s’hi indiqui. De no indicar cap termini, aquest serà de 15 dies (fins i tot per a productes de Tercers).

SISTEMA DE VENDA, ORDRE DE COMPRA I CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA
Les comandes únicament es cursaran a New Espresso per mitjans telemàtics (telèfon i internet) mitjançant el formulari d’Ordre de Compra que es facilita, degudament emplenat, proporcionant tots i cadascun de les dades sol·licitades com a obligatoris.

Un cop rebuda una Ordre de Compra, New Espresso remetrà de forma immediata una confirmació del contracte de compravenda realitzat (en endavant “Confirmació”) a l’adreça de correu electrònic indicada en l’Ordre de Compra. Vostè haurà de verificar la Confirmació de la Comanda i notificar-nos immediatament per escrit qualsevol error si n’hi ha, o el que estableix la Confirmació de la Comanda serà aplicable a aquest.

En el cas que en el moment de recepció d’una Ordre de Compra no hagués existències disponibles del producte o productes sol·licitats, New Espresso es posarà en contacte amb el client per comunicar-, oferint-li sempre que pugui, la possibilitat d’adquirir un producte similar.

FORMES DE PAGAMENT
Preu

El preu dels productes, únicament es pagarà a elecció del Client, per qualsevol dels mitjans següents:

A) Mitjançant targeta de crèdit
El servei de pagament amb targeta de crèdit és directament proporcionat per l’entitat de crèdit. Les targetes admeses són VISA o MASTERCARD. Per tal d’incrementar la seguretat en les compres realitzades a través d’Internet i protegir les parts que intervenen en la compra de possibles actuacions fraudulentes, VISA i MASTERCARD han acordat oferir comerç segur per a les compres que es realitzen a través d’Internet.

New Espresso exclou tota responsabilitat en relació amb la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades pel Client en ocasió del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit, en la mesura que el tractament d’aquesta informació i dades no es trobi exclusivament sota el control de New Espresso.

B) Mitjançant ingrés en compte
En aquest cas, el client haurà d’abonar l’import total de la seva compra mitjançant transferència al nostre compte bancari, un cop rebuda la Confirmació de l’Ordre de Compra, per part de New Espresso, on s’indicarà el número de compte bancari on cal fer la transferència. Quan New Espresso tingui la confirmació de l’ingrés, el producte li serà lliurat al seu domicili segons els termes descrits més endavant.

Despeses i impostos

Les despeses de condicionament, embalatge i enviament dels productes comprats, així com, si s’escau, l’IVA i altres impostos que siguin d’aplicació, són de compte del Client que procedirà a pagar-los juntament amb el preu i en la mateixa forma triada per fer efectiu el pagament del preu.

Garanties sobre el pagament

New Espresso es reserva el dret a exigir que el Client presti les oportunes garanties de pagament abans de remetre la Confirmació i donar curs a la comanda rebut, atenent per a això als riscos als quals previsiblement s’exposi, com per exemple, les incidències hagudes amb ocasió d’altres pagaments anteriors o l’existència d’informes financers que així ho aconsellin.

RESERVA DE DOMINI
New Espresso es reserva expressament la propietat del Producte fins al pagament íntegre del preu, despeses i impostos aplicables. Fins llavors el Client ha de assegurar-los i emmagatzemar-los de forma separada i no pot modificar-los, pignorarlos o vendre’ls.

New Espresso podrà iniciar accions legals per cobrar el Preu abans que el títol de propietat es traspassi.

New Espresso pot suspendre el lliurament o servei fins al pagament total de la comanda.

LLIURAMENT DE PRODUCTES
Termini de lliurament

El termini de lliurament dels Productes serà el que s’indiqui específicament en cada article, sent d’uns 10 dies hàbils el termini mitjana, des del moment en què es fa efectiu el cobrament de la totalitat del preu, despeses i impostos aplicables.

New Espresso pot realitzar el lliurament per parts. La manca d’estoc és causa suficient per interrompre el còmput del termini de lliurament, sempre que així sigui fefaentment comunicada al client abans de la finalització del termini esmentat.

Transmissió de riscos

El lliurament es realitza mitjançant la posada a disposició del producte per New Espresso o per un tercer per compte de New Espresso a l’adreça indicada pel client en l’Ordre de Compra. El Client assumirà tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels Productes des del moment en què els Productes haguessin estat posats a la seva disposició d’acord amb aquesta clàusula.

Responsabilitat per lliurament

New Espresso quedarà alliberada del compliment de les seves obligacions de lliurament previstes en el termini de lliurament i declina tota responsabilitat referent a això en els següents supòsits:

A) Impagament total o parcial pel Client acompanyant a l’Ordre de Compra.
B) Omissió o inexactitud de les informacions que, de conformitat amb l’apartat 4, ha de subministrar el Client en l’Ordre de Compra al temps d’efectuar la comanda.

Lloc de lliurament

Es garanteix el servei de lliurament en el territori espanyol dins de la península ibèrica, quedant fora les illes Balears, les illes Canàries, Ceuta i Melilla.

DRET DE DESISTIMENT
Forma i termini d’exercici

El Client podrà desistir lliurement del contracte de compravenda dins el termini de set dies hàbils a partir del dia de recepció del producte, o termini superior si així hagués estat ofert. La data del resguard acreditatiu del lliurament del producte serveix a efectes de còmput del termini de set dies citat.

L’exercici del dret de desistiment no estarà subjecte a cap formalitat, bastant que s’acrediti en qualsevol forma admesa en Dret.

No obstant això, intentant facilitar al Client el dret de desistiment, el Client podrà utilitzar la Comunicació de Desistiment proporcionada per New Espresso juntament amb la Confirmació i remetre-la per correu certificat abans de la finalització del termini de set dies abans referit. A aquests efectes, la Comunicació de Desistiment s’haurà de remetre a l’adreça que figura a la mateixa juntament amb el Producte en estat nou i en el seu embalatge original o, si no, degudament embalat pels seus propis mitjans; adjuntant també l’original de la factura que en el seu moment hagués expedit New Espresso al Client.

L’exercici del dret de desistiment per part del Client no implica la imposició de cap penalitat.

El Client ha de fer-se càrrec del cost directe de devolució del producte, de manera que es rebutjaran les devolucions a ports deguts.

Els riscos de pèrdua, deteriorament, menyscabament o dany del Producte als quals es refereixi el desistiment, són de càrrec del client fins al seu lliurament a New Espresso.

Per exercitar el dret de desistiment haurà d’enviar un e-mail a l’adreça shop@cafesnovell.com indicant la seva intenció de tornar el producte. Un cop rebuda la seva comunicació li indicarem l’adreça de lliurament del producte a retornar.

Devolució de l’import en cas de desistiment

New Espresso retornarà al Client l’import satisfet pel Producte en un termini màxim de trenta dies després de la recepció del producte per New Espresso, en exercici del dret de desistiment, sempre que el Producte fora rebut per New Espresso en les condicions establertes en la clàusula anterior. En el cas que els Productes retornats tinguessin algun desperfecte, el Client haurà d’indemnitzar New Espresso l’import corresponent a aquests desperfectes, deduint New Espresso dit import del que hauria de retornar al Client com a conseqüència del desistiment.

Excepcions al dret de desistiment

Per excepció, el dret de desistiment no s’aplicarà en els següents supòsits:

A) Contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
B) Contractes de subministrament de béns el preu estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que el venedor no pugui controlar.
A més, si el Client no és un Consumidor, segons estableix la Llei de Consumidors i Usuaris espanyola, el Client renuncia expressament al seu dret de desistiment.

GARANTIES
New Espresso li ofereix un període de prova de 15 dies i li garanteix la qualitat del producte que empara, en els termes legalment establerts, durant un període de dos anys a partir de la data de lliurament.

No s’inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan escaigui, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal. En cas de devolució voluntària del producte en bon estat, els costos de l’enviament aniran a càrrec del client.

En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia, s’optarà per la reparació, substitució de l’article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

La garantia perdrà el seu valor:

– Si es manipula o repara tant el nombre identificatiu com el mateix aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic.

Per fer ús la garantia contacti amb nosaltres per correu electrònic a la següent adreça: shop@cafesnovell.com

SERVEIS
Els Serveis seran prestats per New Espresso o un Proveïdor de Serveis. Els temps de resposta són aproximats i poden variar segons emplaçament o accessibilitat al Producte. El Servei podrà proporcionar-se via telèfon o Internet quan sigui apropiat. New Espresso és propietària de qualsevol Producte reemplaçat o dels components objecte de la reparació i podrà cobrar al Client si no els retorna en ser-li requerit. Les reparacions de Productes de Tercers s’efectuaran segons la garantia del fabricant o del llicenciador. Les Peces de recanvi no crítiques per a la funció del Producte poden no ser substituïdes en el termini de la Oferta del Servei.

New Espresso es reserva el dret de reemplaçar el producte per un altre idèntic o de similars característiques d’igual o superior valor, sempre que la reparació no sigui possible o econòmicament viable.

New Espresso no retornarà l’import del producte per altres motius diferents que el desistiment.

RESPONSABILITAT
Cap de les parts serà responsable pels incompliments o retards de les seves obligacions. si la manca d’execució o retard resultés o fora conseqüència de cas fortuït o de força major.

FORÇA MAJOR
New Espresso no accepta responsabilitat per demores (lliurament o servei inclosos) causades per circumstàncies que escapin al seu control raonable i tindrà dret a una pròrroga per a la seva execució; com a exemple d’aquestes circumstàncies, però sense caràcter limitatiu, s’inclouen vagues, problemes de logística, subministrament o fabricació, fluctuacions de tipus de canvi, acció governamental i desastres naturals. Si la causa durés més de 2 mesos, aquest acord podria ser resolt per qualsevol part, sense dret a compensació.

RESOLUCIÓ
Qualsevol part pot resoldre aquest contracte si l’altra:

1) incompleix de manera material o persistent aquest acord i no posa remei aquest incompliment dins dels 30 dies següent al requeriment escrit a l’efecte; o 2) és declarada insolvent o no pot pagar els seus deutes a la data del venciment.

OBLIGACIONS DEL CLIENT
El Client respondrà de:

La seva pròpia elecció del Producte i la seva idoneïtat per a un fi o propòsit.
Les seves despeses de telèfon i correu, si escau, per contactar amb New Espresso.
La seva especificació en productes i les instruccions donades pel mateix.
PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS
El Client autoritza a New Espresso a tractar de forma automatitzada les dades personals facilitades pel Client. New Espresso tractarà automatitzadament aquestes Dades Personals amb les finalitats i d’acord amb les condicions establertes en la Política de Privacitat de Cafès Novell, publicada a l’apartat Informació Legal

New Espresso ha adoptat i disposat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries. que garanteixin la seguretat de les dades personals, i així evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. No obstant això, el Client és conscient que New Espresso no pot garantir la seguretat absoluta sobre els mateixos. ja que qualsevol mesura de seguretat a Internet és relativament fràgil, per la qual cosa New Espresso no es responsabilitza per qualsevol dany i / o perjudici i / o beneficis no obtinguts per l’usuari o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat en aquest sentit.

COMUNICACIONS
Mode de realitzar-les

Tota comunicació entre el Client i New Espresso relacionada amb una comanda determinada podrà fer-se bé per telèfon o correu electrònic. En aquest últim cas, els missatges es consideren vàlids i vinculants, sempre que el correu electrònic aparent pertànyer a la contrapart.

Direccions

A l’efecte de comunicacions, atenció al client, incidències i altres, New Espresso designa la següent adreça de correu electrònic: shop@cafesnovell.com

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT
Per expressar qualsevol opinió, suggeriment o dubte, els usuaris podran posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de la botiga online de New Espresso:

– Per mitjà de correu electrònic a l’adreça shop@cafesnovell.com

– Via telefònica, des d’Espanya, trucant al número 902 104 079. En aquest últim cas, l’horari d’Atenció al Client de la botiga en línia serà de dilluns a divendres de 9.00 h. a 19.00 h.

LLOC D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Els contractes celebrats per mitjà de www.cafesnovell.com/shop es presumiran celebrats en el domicili de New Espresso, SL: Pol. Ind. Estació de Mercaderies – C / Font de l’Avellaner, s / n 08720 Vilafranca del Penedès (BCN) – Spain

JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals de venda estan regides per la legislació espanyola i qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les mateixes, es sotmetrà als Jutjats i Tribunals que, si escau, disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació o al del domicili del consumidor.

En el cas que el Client es tracti d’una empresa, ambdues parts se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

× Available from 08:00 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday